งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางสินรา  ฤทธิ์มหันต์

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นางสาวอรทัย  เกตุแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสาวจารุวรรณ  ขวัญแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย