งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นางสาวเจนจิรา  พรมวงศ์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

 

นายวสันต์  อารีย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณรงค์กร  จรดล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายโชคชัย  แก้วเรือง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
​​​​​​​อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางภนิดา  เมธารัชตกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
​​​​​​​อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายมงคล  ยินดี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน
​​​​​​​อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวญาณิศา  วัฒนะโชติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
​​​​​​​

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย