ศูนย์สนับสนุนนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน (DSS CENTER)

 

 

นางสาวจุฑาพร  รูปมาต

หัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

 

 

นางอัมพวรรณ์  ชัยวรกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

นายศราวุธ  ทองคำยาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

นายพงศ์ชนัณฒ์  โยธารักษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บริการสนับสนุน
นักเรียนนักศึกษาพิการ (DSS Center)

 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ดูแลศูนย์ DSS เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  2. จัดทำฐานข้อมูลของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  3. ให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมนักศึกษา และบริการทุกด้านของวิทยาลัยฯ
  4. ร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิ และสมาคนคนพิการทางการได้ยิน ในการพัฒนา ช่วยเหลือ และให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  5. สนับสนุน ช่วยเหลือและจัดสภาพแวดล้อมให้นักศึกษา สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
  6. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
  7. วางแผน ควบคุม ดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามและแก้ปัญหาการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)