ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
  2. ศึกษาคู่มือการปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
  3. ดำเนินการประสานงาน และขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
  4. บันทึกหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็น Clip เป็นภาพประกอบและรูปเล่มเอกสาร
  5. เตรียมความพร้อมเพื่อรับการนิเทศ และการประเมินคุณภาพศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
  6. คัดเลือกโครงการคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ THE BEST ของสถานศึกษา
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย