งานวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2563

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  ภาคเรียนที่ 1/2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น หมายเหตุ
  แผนกวิชาช่างยนต์
1 นายโสภณ อินทร์เพ็ญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน ปวช.  
2 นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ช่างยนต์ ไม่ส่งงาน/การบ้าน ปวช.  
3 นายนครินทร์ กำเงิน การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการบวนการฝึกปฏิบัติงานส่งกำลังรถยนต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาช่างยนต์ ปวช.  
4 นายวิชิต ปิ่นหอม การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ปวช.  
5 นายนิลล์พนมไพร สุนทร การศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษา ปวช.2  สาขางานยานยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปวช.  
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6 นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ปวช.  
7 นายชัชชัย ศรีไพโรจน์ การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการนำเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียนในรายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ชั้น ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปวช.  
8 นายคมกริช กลิ่นศรีสุข การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิตทักษะการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าของนักเรียน ปวช.  
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
9 นายภิรมย์ ทองตัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานออสซิลโลสโคป โดยการอสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ปวช.  
10 นางสาวอรทัย เกตุแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล โดยการอสอนแบบสาธิต      ของวงจรดิจิทัล ปวช.  
11 นายอดุลย์ พัดวี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียน เรื่อง สารกึ่งตัวนำและไดโอด ในรายวิชา 20127-2006  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สำหรับนักเรียน ชั้นปีที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12 นายจตุภัทร  เรืองศรี การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ปวช.  
  แผนกวิชาการบัญชี
13 นางนุชพร หอมศรีวรานนท์ การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชาการบัญชีเบื้องต้น โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ปวช.  
14 นางสิริภัทร บัวแดง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.  
15 นางธิดารัตน์ กองศรี การแก้ปัญหาการเรียนรู้ รายวิชาการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (20201-2005) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพือน ปวช.  
16 นางสาวสุดาทิพย์ ขาวฉลาด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รับดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปวช.  
  แผนกวิชาการจัดการ
17 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย การพัฒนาทักษะงานสำนักงานเชิงปฏิบัติการของนักศึกษาพิการทาการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ปวส.  
18 นางอัมพวรรณ์ ชัยวรกุล การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ปวส.  
19 นางสาวกชพร คงสุข การพัฒนาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ปวส.  
  แผนกวิชาสามัญ  
20 นางสาวนิลุบล ตันหน้อย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคบางแสนในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน (20000-1101) ปวช.  
21 นางสาวสุธาสินี เจริญตาม การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนที่ 1/2563 ปวช.  
22 นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ปวช.  
23 นายวิวัฒน์   ลำใยผล การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาเทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน ของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปวส.  
24 นางสาวจิณต์จุฑา พินิจธนสาร การเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหานักเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(30000-1201) ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างเรียนภาคปฏิบัติโดยใช้แรงจูงใจของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ปวช.  
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
25 นายเกรียงศักดิ์        บุญขวาง การแก้ปัญหาการฝึกทักษะ การเชื่อมไฟฟ้าท่าราบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 สาขางานยานยนต์ ปวช.1 ที่เรียนวิชาเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวช.  
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
26 นางมรกต จันทร์เจริญ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการเขียนโปรแกรม รหัสวิชา 20204-2004 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนด้วยสื่อออนไลน์ AR สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.  
27 นางภนิดา เมธารัชตกุล การสังเกตการณ์เข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิชาระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2563 ปวส.  
  แผนกวิชาการโรงแรม    
28 นายณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ   การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ในวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
29 นางสินรา ฤทธิ์มหันต์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยงโดยใช้แบบฝึกทักษะการทำขนมอบของนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 173 แกนมัธยม  
30 นายธนันชัย จุลคำ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้ชุดฝึกทักษะใน วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับชั้นปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ปวช.  
  ระยะสั้น
31 นางวันเพ็ญ เลิศวิไลรัตน์ การพัฒนาทักษะการผสมเนยสดละลายในการทำสองค์เค้ก ระยะสั้น  
32 นางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ การพัฒนาทักษะการจัดดอกไม้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา จัดดอกไม้แบบสากล ระยะสั้น  
33 นางสาวนภาพร ริมรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาการฝึกทักษะการตัดผมชาย ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 1/1563 ระยะสั้น  
34 นางกรวรรณ รักบุญถิ่น การใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 ระยะสั้น  
35 นางโชติมา นวลจันทร์ งานพยากรณ์ด้วย๗ตัว๙ฐาน ระยะสั้น  
36 นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์ การแก้ไขปัญหา การร้องเพลงให้เข้ากับจังหวะ ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชา ขับร้อง รุ่นที่ 173 ระยะสั้น  
37 นางวนิดา คณะธรรม การพัฒนาทักษะการทำขนมถ้วยฟู วิชา ขนมถ้วยฟู หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจสหกร์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ระยะสั้น  
38 นางแก้วตา กำมะหยี่ เจตคติของนักศึกษาระยะสั้นที่มีต่อครูผู้สอน วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ระยะสั้น  
39 นางสิรีย์ อินทร์เพ็ญ การใช้ชุดฝึกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน วิชา งานซ่อมแซมปรับเปลี่ยนรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้า ระยะสั้น  
40 นางสาวสายรุ้ง ลิมป์วัฒนอักษร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย ระยะสั้น  
41 นางสาวพรทิพย์ จอมทอง โรคออฟฟิศซินโดรมกับศาสตร์การนวดไทยแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการป่วยในชั้นเรียน ระยะสั้น