งานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2563

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน  ภาคเรียนที่ 2/2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น หมายเหตุ
  แผนกวิชาช่างยนต์
1 นายโสภณ อินทร์เพ็ญ การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน ปวช.  
2 นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด พฤติกรรมที่นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระงาน ปวช.  
3 นายนครินทร์ กำเงิน การแก้วปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในรายวิชา งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้วิธีทบทวนซ้ำหลายรอบ ปวช.  
4 นายพรภูมิ สุขสัญญากิจ การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชาวัดละเอียดช่างยนต์ ปวช.  
5 นายวิชิต ปิ่นหอม การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ปวช.  
6 นายนิลล์พนมไพร สุนทร การศึกษาพฤติกรรมการทำงารแบบทีมของนักศึกษา ปวช.1/3 สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปวช.  
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7 นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104) ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ปวช.  
8 นายชัชชัย ศรีไพโรจน์ งานวิจัยเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  โดยใช้วิธีการสอนแบบการใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนใน วิชา นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ปวช.  
9 นายคมกริช กลิ่นศรีสุข ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ปวช.  
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
10 นางสาวอรทัย เกตุแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์โดยการสอนแบบสาธิต ของรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ปวช.  
11 นายอดุลย์ พัดวี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ในรายวิชา 30127-2006 เทคโนโลยี CNC/CAD/CAM สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12 นายจตุภัทร  เรืองศรี การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) รหัส 20100-1003)     
  แผนกวิชาการบัญชี
13 นางนุชพร หอมศรีวรานนท์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการการจัดทำบัญชี เรื่อง เอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีโดยใช้แบบฝึกทักษะ ปวช.  
14 นางสิริภัทร บัวแดง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 20001-1003 ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปวช.  
15 นางธิดารัตน์ กองศรี การแก้ปัญหาการเรียนรู้ รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน  ปวช.  
16 นางสาวบงกชรัตน์ องอาจ การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
17 นางสาวสุดาทิพย์ ขาวฉลาด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายแรงงาน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปวช.  
  แผนกวิชาการจัดการ
18 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี 1 ปวส.  
19 นางอัมพวรรณ์ ชัยวรกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชั้น ปวส.1 วิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปวส.  
20 นางสาวจุฑาพร  รูปมาต การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบใช้กระดานดำและการใช้สื่อการสอนโดยโปรแกรม Power Point  ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 1 ปวส.  
21 นางสาวกชพร คงสุข การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจำแนกประเภทของนักศึกษา ผู้บกพร่องทางการได้ยิน แระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 โดยใช้เกมส์ฝึกทักษะ ปวส.  
  แผนกวิชาสามัญ
22 นางสาวนิลุบล ตันหน้อย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชา ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ (20000-1102) ปวช.  
23 นางสาวสุธาสินี เจริญตาม การวัดเตตคติที่มต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคเรียนที่ 2/2563 ปวช.  
24 นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน แบบสาธิตทักษะโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าของนักเรียน ปวช.  
25 นายวิวัฒน์   ลำใยผล การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.  
26 นางสาวกวิสรา สมภักดี การศึกษาการใช้กิจกรรมการพูดในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ภาษาจีนของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
27 นายเกรียงศักดิ์        บุญขวาง การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ปวช.  
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
28 นางมรกต จันทร์เจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล เรื่อง การออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้แผนผังความคิดของนักศึกษาระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.  
29 นางภนิดา เมธารัชตกุล พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน ระดับ ปวช.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
30 นางสาวปัณณ์ณัช   รักบุญถิ่น การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูนของนักเรียนระยะสั้นแกนมัธยม โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 แกนมัธยม  
  แผนกวิชาการโรงแรม
31 นายณัฐพงษ์ เหี้ยมหาญ   การมใช้ทักษะภาวการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ปวช.  
  ระยะสั้น
32 นางกรวรรณ รักบุญถิ่น การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน ระยะสั้น  
33 นางโชติมา นวลจันทร์ ผลการพัฒนาและผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี(มืออาชีพ)    รหัสวิชา 1308-1502 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 176 ปีการศึกษา 4/2563 ระยะสั้น  
34 นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์ การร้องเพลงขึ้นเสียงสูงไม่ได้ ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 176 ระยะสั้น  
35 นางวนิดา คณะธรรม การพัฒนาทักษะการทำขนมเปี๊ยะมะลิ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 176 (4/2563) ระยะสั้น  
36 นางแก้วตา กำมะหยี่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา  การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม (รหัสวิชา 1401-1501) ระยะสั้น  
37 นางสิรีย์ อินทร์เพ็ญ การใช้ชุดฝึกเพื่อการพัฒนาความสามารถในการซ่อมแซมเสื้อผ้าของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 2563 ระยะสั้น  
38 นางสินรา ฤทธิ์มหันต์ การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง รหัสวิชา 1402-1501 แกนมัธยม  
39 นางศจีรัตน์ สุวรรณโพธิ์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบทปฏิบัติการวิชาช่อดอกไม้แบบสากล (รหัสวิชา 1403-2501) ระยะสั้น  
40 นางสาวนภาพร ริมรักษา การศึกษาเจตคติและแรงจูงใจต่อการเรียน วิชา เทคนิคการตัดผมชาย (รหัสวิชา 1403-1502) ของนักศึกษาระยะสั้น แผนกวิชาธุรกิจความงาม ระยะสั้น  
41 นางสาวสายรุ้ง ลิมป์วัฒนอักษร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย ระยะสั้น  
42 นางสาวพรทิพย์ จอมทอง พัฒนาการทางสังคม ปลูกฝังค่านิยม และความรับผิดชอบ ระยะสั้น  
43 นางสาวจารุวรรณ ขวัญแก้ว การศึกษาพฤติกรรมขาดความตรงต่อเวลาในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (150 ชั่วโมง) วิชา เทคนิคการตัดผมชาย รุ่น 176 (2/2563) ระยะสั้น  
44 นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสโกชูล่า ในรายวิชา 1402-3501 อาหารนานาชาติ หลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ระยะสั้น