งานวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2564

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้น หมายเหตุ
  สาขาวิชาช่างยนต์
1 นายไพรสัณฑ์ เบ็ญพาด การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียน ปวช.1 วิชาเครื่องล่างรถยนต์ ปวช.  
2 นายนครินทร์ กำเงิน การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำวิชางานส่งกำลังยนต์ ของนักศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.  
  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3 นายบุญเลิศ ขุนศรีรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องทำความเย็น ระดับปวช. ปวช.  
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4 นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์ การพัฒนาสื่อดิจิตอล ในการสอนวิชาวงจรพัลส์และสวิตชิง ปวช.  
  สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
5 นายธวัชชัย ละม่อม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. แผนกวิชาเคคาทรอนิกส์    
6 นางสาวอรทัย เกตุแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์โดยการสอนแบบสาธิตออนไลน์ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    
7 นายอดุลย์ พัดวี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช้ชุดการเรียน เรื่อง วงจรเรียงกระแส วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร ระดับปวช.2 สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช.  
  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
8 นายจตุภัทร  เรืองศรี การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) ของนักศึกษาปวช.แผนกวิชาช่างยนต์ วิชา งานฝึกฝีมือ 1 ปวช.  
  สาขาวิชาการบัญชี
9 นางนุชพร หอมศรีวรานนท์ ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น ปวช.  
10 นางสิริภัทร บัวแดง การจัดกิจกรรมการเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับปวช.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.  
11 นางธิดารัตน์ กองศรี การส่งงานของนักเรียนระดับปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช.  
12 นางสาวบงกชรัตน์ องอาจ การปรับปพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาบัญชี ปวช.  
13 นางสาวสุดาทิพย์ ขาวฉลาด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ปวช.  
  สาขาวิชาการจัดการ
14 นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย การเพิ่มทักษะการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ในการทำงานสำนักงาน วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน ปวส.  
15 นางอัมพวรรณ์ ชัยวรกุล การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาโครงงาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม ของนักศึกษา ปวส.2 สาขาการจัดการสำนักงาน ปวส.  
16 นางสาวจุฑาพร  รูปมาต ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพึ่งตนองของนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน ระดับ ปวส.2 ปวส.  
17 นางสาวกชพร คงสุข การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักศึกษาผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ระดับ ปวส.2 โดยใช้เกมส์ฝึกทักษะ ปวส.  
  แผนกวิชาสามัญ
18 นางสาวนิลุบล ตันหน้อย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับปวช.1 เรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ปวช.  
19 นางสาวสุธาสินี เจริญตาม การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนระดับ ปวส. สาขายานยนต์ไฟฟ้า ปวช.  
20 นางสาวพนัชกร เพิ่มวัฒนา   ปวช.  
21 นายวิวัฒน์   ลำใยผล   ปวช.  
22 นางสาวสุนิสา ลีซือ ประสิทธิผลของกิจกรรมเพลงต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน ปวช.1 ปวช.  
  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
23 นายเกรียงศักดิ์        บุญขวาง การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียน ปวช.1/3 สาขางานยานยนต์ ปวช.  
24 นายพีระพงษ์ พาจันดี การสร้างตัวอย่างงานเชื่อมแบบชิ้นงานจริง ด้วยการเชื่อมอาร์เป็นจุด การเชื่อมเดินแนวเว้นช่องว่างและการเชื่อมเดินแนวท่าราบ    
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25 นางมรกต จันทร์เจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หบักการเขียนโปรแกรม ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.  
26 นางภนิดา เมธารัชตกุล ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ วิชา โปรแกรมกราฟิก ปวช.  
27 นางสาวปัณณ์ณัช   รักบุญถิ่น การใช้บทเรียนออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ สำหรับ นักเรียนปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.  
  แผนกวิชาการโรงแรม
28 นายโชคชัย แก้วเรือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการโรงแรม ปวช.  
29 นางสาวสุรัสวดี ทิลารักษ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดในการเรียนทุกรายวิชา ระดับ ปวช.1 ปวช.  
  ระยะสั้น
30 นางกรวรรณ รักบุญถิ่น การใช้เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระยะสั้น  
31 นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์ การแก้ปัญหาการร้องเพลงขึ้นเสียงสูงไม่ได้ ของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิชา ขับร้องเพื่อสุขภาพ ระยะสั้น  
32 นางวนิดา คณะธรรม การพัฒนาทักษะสื่อการสอนออนไลน์วิชาขนมอบตามเทศกาล ของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 177 ระยะสั้น  
33 นางแก้วตา กำมะหยี่ การพัฒนาหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมในการประกอบอาชีพอิสระ โดยการสอนแบบออนไลน์ วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม ระยะสั้น  
34 นางสินรา ฤทธิ์มหันต์ การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำกรัดนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยงโดยใช้แบบฝึกทักษะ ระยะสั้น  
35 นางสาวนภาพร ริมรักษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์ วิชาเทคนิคการตัดผมชาย ระยะสั้น  
36 นางสาวสายรุ้ง ลิมป์วัฒนอักษร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนแกนมัธยมโรงเรียนวัดเตาปูน ระยะสั้น  
37 นางสาวพรทิพย์ จอมทอง ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนออนไลน์ แอผพลิเคชั่นไลน์ในช่วงวิกฤต COVID 19 ระยะสั้น  
38 นางสาวจารุวรรณ ขวัญแก้ว การศึกษาพฤติกรรมขาดความตรงต่อเวลาในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น     วิชา เทคนิคการตัดผมชาย รุ่น 178 ระยะสั้น  
39 นางสาววิจิตรา สัญญารักษ์ การศึกษาพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ภายในห้องเรียน วิชา อาหารนานาชติ ระยะสั้น