ธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริม จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษายังประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน