ข้อมูลสถานศึกษา

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติของสถานศึกษา
          วิทยาลัยเทคนิคบางแสน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 15 ไร่ 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ 5 ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3838-6360 โทรสาร 0-3838-2039
พ.ศ. 2510 ประกาศจัดตั้งหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่สังกัดกองส่งเสริมอาชีพกรมอาชีวศึกษา ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยเริ่มที่อำเภอเมืองและเคลื่อนย้ายไปตามอำเภอต่างๆ ที่จังหวัดนครพนม
พ.ศ. 2514 เคลื่อนย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 6 จากอําเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
มาเปิดทําการสอนที่โรงเรียนการช่างชายชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นที่ดิน
ของวัดอรัญญิกาวาส และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 6
พ.ศ. 2515 ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนสารพัดช่างชลบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2515
พ.ศ. 2527 เคลื่อนย้ายจากที่เดิมในตัวเมืองชลบุรี มาเปิดทําการสอน ณ สถานที่ปัจจุบัน
เลขที่ 146 หมู่ 5 ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 6
มีนาคม 2527
พ.ศ. 2534 ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
พ.ศ. 2560 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เป็น วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560

 

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายปรีชา  ขวัญส่ง ผู้อำนวยการ 2513 - 2515
2. นายพินิจ  สว่างคำ ผู้อำนวยการ 2515 - 2521
3. นายจรูญ  ชูลาภ ผู้อำนวยการ 2521 - 2522
4. นายสมาน  สระศรี ผู้อำนวยการ 2522 - 2529
5. ว่าที่ร้อยตรีชิตวีร์  บุนนาค ผู้อำนวยการ 2529 - 2533
6. นายจำเนียร  ชุลวงศ์ ผู้อำนวยการ 2533 - 2540
7. นายเอกชัย  เชียงศรี ผู้อำนวยการ 2540 - 2540
8. นายวิศิษฐ์  สว่างทรัพย์ ผู้อำนวยการ 2540 - 2542
9. นายวิสุทธิ์  ชินนาพันธ์ ผู้อำนวยการ 2542 - 2544
10. ดร.ไชยยันต์  ถาวระวรณ์ ผู้อำนวยการ 2544 - 2552
11. นายวิม  กัลปนาถ ผู้อำนวยการ 2552 - 2556
12. ดร.ภาวิดา  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการ 2556 - 2559
13. ดร.สุวรรณา  พงษ์ศรีศุภกร ผู้อำนวยการ 2559 - 2560
14. นายเชาวฤทธิ์  ลำพาย ผู้อำนวยการ 2560 - 2564
15. นายณรงค์  สุขเจริญ ผู้อำนวยการ 2564 - 2565
16. นายพิรุฬห์  วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการ 2565 - 2566
17. นางบัวผา หทัยกิจเกษม ผู้อำนวยการ 2566-ปัจจุบัน