ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

 
สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา
สาขางาน
ยอดผู้เรียน
ปวช.1
(ปกติ)
ปวช.1
(ทวิภาคี)
ปวช.2
(ปกติ)
ปวช.2
(ทวิภาคี)
ปวช.3
(ปกติ)
ปวช.3
(ทวิภาคี)
ช่างยนต์
ยานยนต์
150
58
-
47
-
45
-
ช่างยนต์
ตัวถังและสีรถยนต์
-
-
-
-
-
-
-
ช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้าง
7
-
-
7
-
-
-
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
83
33
-
25
-
25
-
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
22
-
-
12
-
10
-
เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์
44
22
-
10
-
13
-
การบัญชี
การบัญชี
18
8
-
3
-
7
-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
-
-
6
-
6
-
การโรงแรม
การโรงแรม
23
-
14
-
7
-
2
รวม
360
121
14
110
7
106
2
 
ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
9
-
-
-
9
ยานยนต์ไฟฟ้า
34
-
26
-
8
ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
27
-
15
-
12
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
16
-
8
-
8
การบัญชี
การบัญชี
4
-
4
-
-
การจัดการสำนักงาน(พิการ)
การจัดการสำนักงาน(พิการ)
39
22
-
17
-
การโรงแรม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
-
2
-
-
รวม
131
22
55
17
37
 
 
 
สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2566
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา
สาขางาน
ยอดผู้เรียน
ปวช.1
(ปกติ)
ปวช.1
(ทวิภาคี)
ปวช.2
(ปกติ)
ปวช.2
(ทวิภาคี)
ปวช.3
(ปกติ)
ปวช.3
(ทวิภาคี)
ช่างยนต์
ยานยนต์
137
54
-
44
-
39
-
ช่างยนต์
ตัวถังและสีรถยนต์
-
-
-
-
-
-
-
ช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้าง
7
-
-
7
-
-
-
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
77
27
-
26
-
24
-
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
22
-
-
12
-
10
-
เมคคาทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์
43
21
-
10
-
12
-
การบัญชี
การบัญชี
17
7
-
3
-
7
-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
-
-
6
-
6
-
การโรงแรม
การโรงแรม
20
-
11
-
7
-
2
รวม
335
109
11
108
7
98
2
 
ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา
สาขางาน
ยอดผู้เรียน
ปวส.1
(ปกติ)
ปวส.1
(ทวิภาคี)
ปวส.2
(ปกติ)
ปวส.2
(ทวิภาคี)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคยานยนต์
9
-
-
-
9
ยานยนต์ไฟฟ้า
34
-
26
-
8
ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
24
-
16
-
8
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
16
-
8
-
8
การบัญชี
การบัญชี
4
-
4
-
-
การจัดการสำนักงาน(พิการ)
การจัดการสำนักงาน(พิการ)
38
21
-
17
-
การโรงแรม
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
2
-
2
-
-
รวม
127
21
56
17
33