ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

 

สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา สาขางาน ยอดผู้เรียน ปวช.1
(ปกติ)
ปวช.1
(ทวิภาคี)
ปวช.2
(ปกติ)
ปวช.2
(ทวิภาคี)
ปวช.3
(ปกติ)
ปวช.3
(ทวิภาคี)
ช่างยนต์ ยานยนต์ 201 57 - 67 - 77 -
ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ - - - - - - -
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 19 12 - - - 7 -
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 102 35 - 29 - 38 -
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 35 14 - 11 - 10 -
เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 41 14 - 16 - 11 -
การบัญชี การบัญชี 14 3 - 8 - 3 -
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 8 - 7 - 11 -
การโรงแรม การโรงแรม 17 9 - - 8 - -
รวม 455 152 0 138 8 157 0

 

ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา สาขางาน ยอดผู้เรียน ปวส.1
(ปกติ)
ปวส.1
(ทวิภาคี)
ปวส.2
(ปกติ)
ปวส.2
(ทวิภาคี)
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 22 - 9 - 13
ยานยนต์ไฟฟ้า 31 - 9 - 22
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 28 - 13 - 15
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 16 - 10 - 6
การบัญชี การบัญชี 0 - - - -
การจัดการสำนักงาน(พิการ) การจัดการสำนักงาน(พิการ) 38 17 - 21 -
การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 0 - - - -
รวม 135 17 41 21 56

 

 

 

สถิตินักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ปวช. (ปกติ, ทวิศึกษา, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา สาขางาน ยอดผู้เรียน ปวช.1
(ปกติ)
ปวช.1
(ทวิภาคี)
ปวช.2
(ปกติ)
ปวช.2
(ทวิภาคี)
ปวช.3
(ปกติ)
ปวช.3
(ทวิภาคี)
ช่างยนต์ ยานยนต์ 182 54 - 63 - 65 -
ช่างยนต์ ตัวถังและสีรถยนต์ - - - - - - -
ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง 19 12 - - - 7 -
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 93 33 - 27 - 32 -
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 32 14 - 10 - 8 -
เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ 39 13 - 16 - 10 -
การบัญชี การบัญชี 14 3 - 8 - 3 -
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 7 - 7 - 11 -
การโรงแรม การโรงแรม 15 8 - 3 - 4 -
รวม 419 144 0 134 0 140 0

 

ปวส. (ปกติ, ทวิภาคี, ตกค้าง)
สาขาวิชา สาขางาน ยอดผู้เรียน ปวส.1
(ปกติ)
ปวส.1
(ทวิภาคี)
ปวส.2
(ปกติ)
ปวส.2
(ทวิภาคี)
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์ 22 - 9 - 13
ยานยนต์ไฟฟ้า 31 - 9 - 22
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 26 - 12 - 14
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15 - 9 - 6
การบัญชี การบัญชี 0 - - - -
การจัดการสำนักงาน(พิการ) การจัดการสำนักงาน(พิการ) 38 17 - 21 -
การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม 0 - - - -
รวม 132 17 39 21 55