ข้อมูลครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2557

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2558

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2559

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2560

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2561

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2562

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2563

รายการครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปีการศึกษา2564