ข้อมูลครุภัณฑ์

 

ข้อมูลครุภัณฑ์
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2557
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2558
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2559
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2560
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2561
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2562
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2563
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2564
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2565
 รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2566
รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2567
รายการครุภัณฑ์คงเหลือ
ประจำปีการศึกษา 2568