ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นางสาวนิลุบล  ตันหน้อย

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

นางสาวสุธีรา  เจริญตาม

ครูประจำแผนก

 

นายศราวุธ  ทองคำยาน

ครูประจำแผนก

 

นางสาวนารีรัตน์  ตาละลักษมณ์

ครูประจำแผนก

 

นางสาวพนัชกร  เพิ่มวัฒนา

ครูประจำแผนก

 

นายวิวัฒน์  ลำใยผล

ครูประจำแผนก

 

นางสาวอิศราภรณ์  แก้วพวง

ครูประจำแผนก