ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

 

นางธิดารัตน์  กองศรี 

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

นางสิริภัทร  บัวแดง

ครูประจำแผนก

นางสาวบงกชรัตน์  องอาจ

ครูประจำแผนก