ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

นางมรกต  จันทร์เจริญ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางภนิดา  เมธารัชตกุล

ครูประจำแผนก

นางสาวปัณณ์ณัช  รักบุญถิ่น

ครูประจำแผนก