ครูประจำแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย

หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

 

นางอัมพวรรณ  ชัยวรกุล

ครูประจำแผนก

นางสาวจุฑาพร  รูปมาต

ครูประจำแผนก

นางสาวกชพร  คงสุข

ครูประจำแผนก