ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

นายโชคชัย  แก้วเรือง

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

 

นางศจีรัตน์  สุวรรณโพธิ์

ครูประจำแผนก

นางโชติมา  นวลจันทร์

ครูประจำแผนก

นางสาวสุรัสวดี  ทิลารักษ์

ครูประจำแผนก