ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นายภิรมย์  ทองตัน

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

นางสาวเจนจิรา  พรมวงศ์

ครูประจำแผนก