ครูประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

                  

 

นายธวัชชัย  ละม่อม

หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์

 

นางสาวอรทัย  เกตุแก้ว

ครูประจำแผนก

นายอดุลย์  พัดวี

ครูประจำแผนก