งานวิจัย ภาคเรียนที่ 1/2562

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1/2562

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

ระดับชั้น

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างยนต์

1

นายโสภณ

อินทร์เพ็ญ

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ปวช.

 

2

นายไพรสัณฑ์

เบ็ญพาด

การเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1 วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1/2562

 

 

3

นายนครินทร์

กำเงิน

การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน

ปวช.

 

4

นายนวพล 

เดชะบุรัมย์

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักเรียนชั้น ปวช.ปีที่ 1/1 วิชาเครื่องล่างรถยนต์

ระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาเครื่องกล

ปวช.

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5

นายบุญเลิศ

ขุนศรีรักษา

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า (2104-2009) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า

ปวช.

 

6

นายชัชชัย

ศรีไพโรจน์

การใช้กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ปวช.

 

7

นายคมกริช

กลิ่นศรีสุข

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ช่างไฟฟ้ากำลัง ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ปวช.

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

8

นายจตุภัทร

เรืองศรี

การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือวัด(เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) รหัส 2100-1008  2100-1007

วิชา งานเครื่องกลเบื้องต้น ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ,             แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช.

 

 

แผนกวิชาการจัดการ

9

นางสาววิไลลักษณ์

ศรีวิชัย

การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการสำนักงาน

ปวส.

 

10

นางอัมพวรรณ์

ชัยวรกุล

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 วิชาการจัดการสำนักงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวส.

 

 

แผนกวิชาการบัญชี

11

นางนุชพร

หอมศรีวรานนท์

การใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “แบบจับคู่เพื่อนคิด”

ชั้น ปวส. 2  สาขาวิชาการบัญชี

ปวส.

 

12

นางสิริภัทร

บัวแดง

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น เรื่อง การพิมพ์สัมผัสอักษรแป้นเหย้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์

ปวช.

 

13

นางสาวสุดาทิพย์

ขาวฉลาด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร” โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

ปวส.

 

14

นางสาวบงกชรัตน์

องอาจ

การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ปวช.

 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

15

นายเกรียงศักดิ์    

บุญขวาง

การฝึกทักษะการพ่นสีกันชนไฟเบอร์กล๊าสรถยนต์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

(แกนมัธยมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา)

แกนมัธยม

 

16

นายพิรชัช

ชังเภา

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชางานเชื่อมและโหละแผ่นเบื้องต้น ของนักเรียน ชั้นปวช.ปีที่ 1          แผนกช่างเชื่อมโลหะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1562

ปวช.

 

 

แผนกวิชาสามัญ

17

นางสาวนิลุบล

ตันหน้อย

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 - 1/5 สาขาวิชาช่างยนต์

ปวช.

 

18

นางสาวสุธาสินี

เจริญตาม

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดและการจัดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรคำรูปภาพ

(Flash card) ของนักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2562

ปวช.

 

19

นางสาวจิณต์จุฑา

พินิจธนสาร

การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ชอบขาดเรียนในรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/4 จำนวน 2 คน แผนกวิชาช่างยนต์

ปวช.

 

20

นายวิวัฒน์

ลำใยผล

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการพัฒนาสุขภาพในการทำงานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2

สาขาการจัดการสำนักงาน

ปวส.

 

 

แผนกวิชาการโรงแรม

 

 

 

21

นายณัฐพงษ์

เหี้ยมหาญ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริการบริการอาหารและเครี่องดื่ม เรื่อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการโรงแรม

ปวส.

 

22

นางสินรา

ฤทธิ์มหันต์

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา คุกกี้และเค้ก รหัสวิชา 2402-1201

แกนมัธยม

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

23

นางมรกต              จันทร์เจริญ

ศึกษาพฤติกรรมการส่งงาน วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.

 

 

ระยะสั้น

24

นางวันเพ็ญ

เลิศวิไลรัตน์

ผลการพัฒนาและผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารนานาชาติ

ระยะสั้น

 

25

นางศจีรัตน์

สุวรรณโพธิ์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน(แกนมัธยม)

หลักสูตรนอกระบบ โรงเรียนวัดกำแพง

ระยะสั้น

 

26

นางสาวนภาพร

ริมรักษา

การศึกษาพฤติกรรมขาดความตรงต่อเวลาในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (120 ชั่วโมง) วิชา การตัดผมชายเบื้องตน รุ่น 169(1/2562)

ระยะสั้น

 

27

นางกรวรรณ

รักบุญถิ่น

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นและทำแบบตัด สำหรับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นท 169 (1/2562)

ระยะสั้น

 

28

นายสิบ

ขวัญแก้ว

การศึกษาความคิดเห็นด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียนแกนมัธยมโรงเรียนราษฎร์สโมสร

ระยะสั้น

 

29

นางโชติมา

นวลจันทร์

ผลการพัฒนาและผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา งานพยากรณ์ด้วยเลข 7 ตัว 9 ฐาน   รหัสวิชา  1308-1504 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 170 ปีการศึกษา 1/2562

ระยะสั้น

 

30

นางวนิดา

คณะธรรม

การพัฒนาทักษะการทำเค้กไข่ไต้หวัน

ระยะสั้น

 

31

นางรจนา

ปั้นปิตานุสรณ์

การศึกษาความแตกต่างของวิปท็อปปิ้ง  2 ชนิด หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ขนมอบสำหรับงานจัดเลี้ยง รหัสวิชา 1402-1501 จำนวน 150 ชั่วโมง รุ่น 170 (2/2562)

ระยะสั้น

 

32

นางนิสสานารถ

ตรีเพ็ชร์

การแก้ไขปัญหา การร้องเพลงให้เข้ากับจังหวะของนักเรียนหลักสูตระยะสั้น วิชาขับร้องรุ่นที่ 170

ระยะสั้น

 

33

นางแก้วตา

กำมะหยี่

การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม รุ่น 169 (1/2562) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ระยะสั้น

 

34

นางสิรีย์

อินทร์เพ็ญ

การพัฒนาการเรียน วิชาซ่อมแซมปรับเปลี่ยนรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้า

ของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รหัสวิชา 1401_1303

ระยะสั้น