งานวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2562

รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2562

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เรื่อง

ระดับชั้น

หมายเหตุ

 

แผนกวิชาช่างยนต์

1

นายโสภณ

อินทร์เพ็ญ

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/1 ช่างยนต์ ในการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ปวช.

 

2

นายไพรสัณฑ์

เบ็ญพาด

การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1/2 แผนกวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

 

 

3

นายนครินทร์

กำเงิน

 

 

 

4

นายนิลล์พนมไพร

สุนทร

การศึกษาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียน ปวช.2 สาขางานยานยนต์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปวช.

 

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

5

นายบุญเลิศ

ขุนศรีรักษา

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (20104-2104)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้า

ปวช.

 

6

นายชัชชัย

ศรีไพโรจน์

กระบวนการสอนแบบเสาะหาความรู้เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         ของนักเรียน ในวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปวช.

 

7

นายคมกริช

กลิ่นศรีสุข

การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบสาธิตทักษะโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้นของนักเรียน

ปวช.

 

 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

8

นางสาวอรทัย

เกตุแก้ว

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้วิธีท่องจำ

ปวส.

 

9

นายอดุลย์

พัดวี

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียน เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องกลซีเอ็นซี ในรายวิชา 20127-2103 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี สำหรับนักเรียน ชั้นปีที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ปวช.

 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

10

นายจตุภัทร

เรืองศรี

การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องวัด (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์) รหัส 20100-1003 วิชา งานเครื่องฝึกฝีมือ 1 ของนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์

ปวช.

 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11

นางมรกต

จันทร์เจริญ

การคุยกันในชั้นเรียน

ปวส.

 

12

นางภนิดา

เมธารัชตกุล

การพัฒนาการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Illustrator)

โดยใช้สื่อ Internet ประกอบการฝึก

ปวส.

 

 

แผนกวิชาการบัญชี

13

นางนุชพร

หอมศรีวรานนท์

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาการบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ชั้น ปวช.1 สาขาการบัญชี

ปวช.

 

14

นางสิริภัทร

บัวแดง

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการสอน วิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2562

ปวช.

 

15

นางธิดารัตน์

กองศรี

การแก้ปัญหาการเรียนรู้ รายวิชากฎหมายพาณิชย์ (20001-1005) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชีและคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบเพื่อสอนเพื่อน

ปวช.

 

16

นางสาวสุดาทิพย์

ขาวฉลาด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว เรื่อง “การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ” โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ปวช.

 

17

นางสาวบงกชรัตน์

องอาจ

การศึกษาปัญหาการแยกหมวดหมู่บัญชีวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.)

ปวช.

 

 

แผนกวิชาการจัดการ

18

นางสาววิไลลักษณ์

ศรีวิชัย

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำนักงานของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 1

ปวส.

 

19

นางอัมพวรรณ์

ชัยวรกุล

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพิการทางการได้ยิน ชั้น ปวส.1 วิชาการจัดการสำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปวส.

 

 

แผนกวิชาสามัญ

 

20

นางสาวนิลุบล

ตันหน้อย

ปัญหานักเรียนหนีเรียน

ปวช.

 

21

นางสาวสุธาสินี

เจริญตาม

การใช้สื่อของจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาช่างยนต์ ปีการศึกษา 2562

ปวช.

 

22

นางสาวพนัชกร

เพิ่มวัฒนา

 

 

 

23

นายวิวัฒน์ 

ลำใยผล

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาการพัฒนาสุขภาพในการทำงานของนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ปวส.

 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

 

24

นายเกรียงศักดิ์       บุญขวาง

การแก้ปัญหาการฝึกทักษะการพ่นสีรถยนต์

แกนมัธยม

 

25

นายพิรชัช             ชังเภา

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ปวช.

 

 

แผนกวิชาการโรงแรม

 

 

 

26

นายณัฐพงษ์

เหี้ยมหาญ 

งานวิจัยในชั้นเรียนการศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในชั้นเรียนของนักเรียน ชั้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

ปวช.

 

27

นางสินรา

ฤทธิ์มหันต์

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา คุกกี้และเค้ก ของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยม

แกนมัธยม

 

28

นางสาวธนวรรณ

ไหมอ่อน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกศึกษาในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 3

ปวช.

 

 

ระยะสั้น

29

นางวันเพ็ญ

เลิศวิไลรัตน์

การพัฒนาทักษะการผสมเนยสดละลายในการทำสปองค์เค้ก วิชาอาหารนานาชาติ

ระยะสั้น

 

30

นางศจีรัตน์

สุวรรณโพธิ์

การพัฒนาความสามารถทางการเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา จัดช่อดอกไม้แบบสากล รุ่นที่ 172 (4/2562)

ระยะสั้น

 

31

นางสาวนภาพร

ริมรักษา

การพัฒนาทักษะการตัดผมดายใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคนิคการตัดผมชาย

ระยะสั้น

 

32

นางกรวรรณ

รักบุญถิ่น

รูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การตัดเสื้อลูกไม้ใส่เอง

ระยะสั้น

 

33

นายสิบ

ขวัญแก้ว

ทัศนคติต่อผมทรงนักเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม) โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา วิชา การตัดผมทรงนักเรียนและทรงอเมริกัน 2

ระยะสั้น

 

34

นางนิสสานารถ

ตรีเพ็ชร์

การร้องเพลงขึ้นเสียงสูงไม่ได้ ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 172 วิชาขับร้อง

ระยะสั้น

 

35

นางวนิดา

คณะธรรม

การพัฒนาทักษะการทำขนมปังเนยสดเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้ยีสต์สดและยีสต์แห้งชนิดผง วิชาขนมอบตามเทศกาล หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 2/2562

ระยะสั้น

 

36

นางแก้วตา

กำมะหยี่

การพัฒนาการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยม                             รุ่น 172(4/2562)  ภาคเรียนที่ 2/2562

 

 

37

นางสิรีย์

อินทร์เพ็ญ

การพัฒนาการเรียน วิชาซ่อมแซมปรับเปลี่ยนรูปทรงและตกแต่งเสื้อผ้าของนักเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ รหัสวิชา 1401_1303 ภาคเรียนที่ 2/2562

ระยะสั้น

 

38

นางสาวสายรุ้ง

ลิมป์วัฒนอักษร

การศึกษาพฤติกรรมขาดความตรงต่อเวลาในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (150 ชม.) วิชาเสริมสวยสไตล์สมัยนิยม รุ่น 171 (2/2562)

ระยะสั้น