อบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

        การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันพุธที่  31  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน