ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน