ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

      การศึกษาดูงานตามโครงการ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนธุรกิจผักไฮโดรโปรนิกส์ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ณ สวนผัก “Good Health Garden” หมู่ ๖ ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี