วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหาธุรกิจเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะฯ

     แผนกการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหาธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)  เข้าศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET CENTER) และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563