ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

 

ธุรกิจของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน - ล้าง อัด ฉีด

ธุรกิจของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน - น้ำดื่ม

ธุรกิจของวิทยาลัยเทคนิคบางแสน - ผักไฮโดร

นางกมลทิพย์  ม่วงสุข  -  ขายเบเกอรี่
นางสาวกุลนารี  ชินะบุญนิจ - ขายอาหารและ เบเกอรี่
นางจิราภร  ปรัชญากาญจน์ - ขายเบเกอรี่
นางสาวฐิติรัตน์  เกตุจรูญรักษ์ - ขายกาแฟสด
นางบุณยนุช  บัวบาน - ขายเบเกอรี่
นางมุทิตา  บางจันทร์ - ขายเบเกอรี่
นางสาวชญานิศา  อุริยะพงศ์สรรค์ - ค้าขายออนไลน์
นางสาวศุภร  ใบใหญ่  -  แบรนด์ “ตุ๊กกะมะ”  เค้ก-คุกกี้
นางสาวสุชาดา  แตรไตรรงค์ - ขายเบเกอรี่
นายอวิรุทธิ์  ชอบอาภรณ์ - ขายเบเกอรี่
นางชื่นกมล  จารวิจิต - ขายเบเกอรี่
นายพิสิฐขจร  ญาดา    - ขายเบเกอรี่ ทาร์ตไข่
นางกานต์รวี  อินทโชติ    - แปรรูปผัก-ผลไม้ทำแป้งท้าวยาย ม่อมจำหน่าย กก.ละ 400 บาท
นางสาววรัญญา  จุฑามณีกุล - ขายเบเกอรี่ คุกกี้และเค้ก
นางสินีนาฏ  จักรเงิน - ขายกาแฟสด