วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยารพัดช่างสกลนคร

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยารพัดช่างสกลนคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563