ภาพบรรยากาศ ของร้านกาแฟสด 'Bangsaen Coffee' ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)

ภาพบรรยากาศ ของร้านกาแฟสด "Bangsaen Coffee" ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)