ครูประจำแผนกอาหารและโภชนาการ

 

นางวนิดา  คณะธรรม

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 

 

นางสินรา  ฤทธิ์มหันต์

ครูประจำแผนก