ครูประจำแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

นายโชคชัย  แก้วเรือง

หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

 

นางกรวรรณ  รักบุญถิ่น

ครูประจำแผนก