วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย  'ทักษะดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้'

เอกลักษณ์ 'บริการวิชาชีพ'

ค่านิยม 'มุ่งมั่น สามัคคี มีศรัทธา'

 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน มุ่งมั่น ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาการตามมาตรฐานอาชีวศึกษาที่

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0

 

พันธกิจ 

- การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และนโยบายของรัฐบาลตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

- การบริการชุมชน

- พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน

- จัดการศึกษาให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมผู้เรียน