งานบุคลากร

 

 

นางสาววิไลลักษณ์  ศรีวิชัย

หัวหน้างานบุคลากร

 

 

นายศราวุธ  ทองคำยาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร

นางสาวอรพินท์  วรเสนา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
  3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
  4. ควบคุม จัดทำสถิติและรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุลากรในสถานศึกษา
  6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
  7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
  8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
  9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย