งานอาคารสถานที่

 

 

นายนิลล์พนมไพร  สุนทร

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 

นายสมชาย  เครืออยู่

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางศจีรัตน์  สุวรรณโพธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายศุภชัย  องอาจ

เจ้าหน้าที่

นายชาติชาย  อภิชนาธง

เจ้าหน้าที่

นายอุดม  ปานเพ็ชร

เจ้าหน้าที่

นายสมชาย  องค์อาจ

เจ้าหน้าที่

นางจำรูณ  วงนางรอง

เจ้าหน้าที่

นางไพรินทร์  แซ่มค้า

เจ้าหน้าที่

นางดาวเรือง  สุพรรณ

เจ้าหน้าที่

 

 

เจ้าหน้าที่

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย