นางบัวผา  หทัยกิจเกษม

ผู้อำนวยการ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

460920

news.png

 

 

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เปิดรับสมัครหลักสูตระยะสั้น รุ่นที่ 190  
หลักสูตรระยะสั้น 150 ชม. สมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ถึง 11 กรกฏาคม 2567
เริ่มเรียน 15 กรกฏาคม 2567 - 6 กันยายน 2567 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)


📝การรับสมัคร
1.สามารถเขียนใบสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ทุกวัน (08.30 - 16.30 น.)
2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี
3.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


📝เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป


☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 
โทร .038-386-360

 

 

 

 

 

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเฉพาะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 10/04/2567 NEW!!

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเฉพาะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 10/04/2567 NEW!!

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงประกาศ 03/04/2567 NEW!!

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ลงประกาศ 29/03/2567 

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสถานพยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ลงประกาศ 29/03/2567 

  ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เรื่อง ปิดสถานศึกษาช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ลงประกาศ 06/12/2566 

  ประกาศแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ลงประกาศ 30/01/2566

  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 26/7/2566

  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ลงประกาศ 26/7/2566

  ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565  NEW!!